FLORA GARDEN s.r.o.
Zahradnické centrum BakovCukrárna FLORA

Pravidla pro zpracování osobních údajů


Vážení klienti společnosti FLORA GARDEN s.r.o.,

vážíme si spolehlivých dodavatelů a spokojených zákazníků, a v souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme Vám zaslat informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

Správcem osobních údajů je FLORA GARDEN s.r.o., Mnichovo Hradiště, Arnoldova 80, PSČ 29501, IČ: 27397572.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Shromažďujeme a zpracováváme tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich odběratelů a dodavatelů, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. Nezpracováváme osobní údaje dětí mladších 13 let. 

K jakým účelům osobní údaje využíváme a zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s FLORA GARDEN s.r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musíte nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů nedokážeme požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

Jakým způsobem zajišťujeme ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i systémovou kontrolou a disponujeme kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Komu osobní údaje poskytujeme nebo předáváme?

Předáváme osobní údaje pouze státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv společnosti FLORA GARDEN s.r.o., Mnichovo Hradiště, Arnoldova 80, PSČ 29501, IČ: 27397572.

Zpracováním údajů můžeme pověřit třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytujeme sami. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně nebo písemně na adresu Mnichovo Hradiště, Arnoldova 80, PSČ 29501 nebo mailem na adresu info@floracz.cz

 

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, námitky můžete snadno uplatnit zde  info@floracz.cz

 

Jak informujeme o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když FLORA GARDEN s.r.o., poskytuje některé osobní údaje.

 

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

 

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Na další úspěšnou spolupráci se těší

Ing. Zbyšek Dvořák

FLORA GARDEN s.r.o., Mnichovo Hradiště, Arnoldova 80, PSČ 29501, IČ: 27397572.

Dárkové poukazy

vánoční dekorace
Sdružení Zahradnických CenterReklamační řád a poučení


Pravidla pro zpracování osobních údajů